Công khai xếp hạng hệ thống cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử ngành Giáo dục huyện Tân Yên năm học 2021-2022

Sau gần 01 tháng triển khai tự đánh giá, xếp hạng hoạt động của hệ thống cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của ngành Giáo dục huyện Tân Yên, ngày 24/6/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã chính thức công bố kết quả đánh giá năm học 2021-2022.

Theo đó, đây là một trong các nội dung được ngành Giáo dục Tân Yên triển khai theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2021-2022 thực hiện và hằng năm theo quy định tại Thông tư số 37/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ GD&ĐT về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 

Ngày 31/5/2022, Phòng GD&ĐT ban hành Công văn số 214/GDĐT về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp hạng hoạt động của hệ thống cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử. Sau gần 01 tháng triển khai tự kiểm tra, đánh giá, thẩm định, Phòng GD&ĐT đã chính thức công bố kết quả xếp hạng Cổng TTĐT năm học 2021-2022 của các đơn vị trường Mầm non, Tiểu học, THCS bao gồm các bảng xếp hạng cụ thể như sau:

(Chi tiết xem thêm Tại đây)

Qua các bảng xếp hạng cho thấy, đối với khối các đơn vị Mầm non thực hiện tốt nhất là Trường MN thị trấn Nhã Nam đạt 38/64 tiêu chí; tuy nhiên cũng qua bảng đánh giá này cho thấy nhiều cơ sở còn chưa thực sự quan tâm tới công tác duy trì hệ thống Cổng TTĐT, nhiều đơn vị đã duy trì, song chất lượng không bảo đảm Cổng TTĐT chỉ mang tính chất đăng tin bài.

Khối các trường Mầm non

Chuyển qua khối các trường TH, THCS, mặc dù là năm đầu tiên triển khai đánh giá theo tiêu chí quy định tại Thông tư số 37/2020/TT-BGDĐT, nhưng qua đó ít nhiều cho thấy mức độ quan tâm, chất lượng hệ thống Cổng TTĐT của khối có nhiều vấn đề cần phải quan tâm, nâng cao trong thời gian tới. Hầu hết các Cổng TTĐT đều đạt tiêu chí đánh giá thấp (cao nhất bậc Tiểu học là TH Cao Thượng đạt 32/64; bậc THCS là THCS Tân Trung đạt 30/64). Song xếp cuối cùng bảng xếp hạng là các trường còn không nộp báo cáo tự đánh giá chấm điểm của đơn vị mình làm căn cứ để Phòng Giáo dục và Đào tạo xếp hạng.

 
Khối các trường Tiểu học
 
 
Khối các trường THCS

Kết quả xếp loại này là cơ sở để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành các nhiệm vụ năm học 2021-2022 về công tác duy trì hoạt động Cổng TTĐT nói riêng, mức độ ứng dụng CNTT, công tác truyền thông và chuyển đổi số nói chung của các đơn vị. Đặc biệt, đối với các đơn vị, việc biết được vị thứ của mình, từng nội dung, tiêu chí đánh giá ở mức độ nào là tiền đề quan trọng để tiếp tục rà soát, bổ sung và cập nhật trong thời gian tới.

                                                                                                                              Admin